De gratis online hoortest

Update: 15 mei 2018

Privacyverklaring

We danken u voor uw interesse in onze producten en uw bezoek aan onze winkel of onze website. We hechten veel belang aan uw privacy en we willen dat u zich op uw gemak voelt wanneer u onze winkel of website bezoekt. De bescherming van uw persoonsgegevens, zoals uw telefoonnummer, e-mailadres, naam en adres is dan ook een belangrijk element waar we bijzonder veel aandacht aan besteden. Wij (Schoonenberg Hoorcomfort B.V. of kortweg Schoonenberg) zijn hiervoor verwerkingsverantwoordelijke en informeren u graag in overeenstemming met de toepasselijke Privacyregelgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming en aanverwante toepasselijke wet- en regelgeving) over de verwerking van uw persoonsgegevens en uw gerelateerde rechten.

Wij willen u zo goed mogelijk informeren en kunnen deze Privacyverklaring daarom van tijd tot tijd verbeteren of bijwerken. Het is dus goed om af en toe te kijken of een nieuwe versie beschikbaar is.

Wanneer verzamelen en verwerken wij uw persoonsgegevens?

  1. Wanneer u onze website gebruikt: wanneer u onze website bezoekt, verzamelt Schoonenberg automatisch persoonsgegevens over uw websitebezoek. Deze gegevens kunnen omvatten maar zijn niet beperkt tot: de naam van uw internetdienstverlener(s), de website vanwaar u ons bezoekt, onze websites die u effectief bezoekt en de duur van uw bezoek aldaar. Voor deze gegevensverwerking gebruiken we cookies. Voor meer informatie over de cookies waarvan Schoonenberg gebruik maakt bij een bezoek aan onze website, verwijzen wij naar onze Verklaring inzake Cookies. Middels het bij ons bekende internetgedrag kunnen er bepaalde advertenties bij u onder de aandacht gebracht worden.
  2. Met betrekking tot een aankoop, klantenregistratie, hoortest, onderzoek of wedstrijd: de informatie die door u wordt verschaft via de website of in de winkel en die wij verzamelen in deze situaties, zal door Schoonenberg verwerkt worden. Deze informatie kan ook gegevens over uw gezondheid omvatten.
  3. Wanneer u op een andere manier met onze medewerkers in contact komt, bijvoorbeeld in onze winkels of telefonisch: de informatie die door u verschaft wordt in deze situaties zal door Schoonenberg verwerkt worden, bijvoorbeeld door een aantekening in het klantenbestand.

Waarom verzamelen en verwerken wij uw persoonsgegevens?

  1. Wanneer u onze website gebruikt: Schoonenberg verwerkt de verzamelde gegevens om de voorkeuren van onze bezoekers (op) te volgen en om onze websites dienaangaande te optimaliseren.
  2. Met betrekking tot het maken van een afspraak, een aankoop, klantenregistratie, een onderzoek of een wedstrijd: Schoonenberg zal de verzamelde gegevens gebruiken voor de dienst- en hulpverlening aan u en onze bijbehorende bedrijfsvoering, het innen van vorderingen waaronder declaratie bij zorgverzekeraars en facturering aan u, het onderhouden van contact en goede communicatie met u, de technische administratie van de website, optimalisering van klanttevredenheid (en onderzoeken daaromtrent), -klantadministratie, productonderzoeken en -marketing, en naleving van onze wettelijke verplichtingen, telkens enkel voor zover nodig in ieder specifiek geval.

Onze gegevensverwerkingen zijn gebaseerd op de volgende wettelijke grondslagen: in sommige gevallen uw toestemming, maar meestal de noodzaak van de verwerking voor de uitvoering van een overeenkomst met u; om te voldoen aan wettelijke verplichtingen; of voor de gerechtvaardigde belangen van Schoonenberg, uzelf of uw zorgverzekeraar. Deze belangen zijn onze en uw belangen bij onze goede en zorgvuldige dienstverlening en bedrijfsvoering, waaronder het onderhouden van goed contact met u als (potentiële) klant. Daarnaast spelen uw belangen bij vergoeding door een zorgverzekering en de belangen van de verzekeraar bij verificatie van gegevens voor eventuele vergoedingen.

Verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing en opt-out

Indien nodig, vragen wij onze bezoekers om ons mee te delen of zij al dan niet verdere informatie over onze producten en diensten wensen te ontvangen (direct marketing). Bijvoorbeeld, we zullen u enkel marketingboodschappen via e-mail verzenden,

  1. indien u (uitdrukkelijk) daarmee hebt ingestemd (opt-in), bv. wanneer u daartoe Schoonenberg uw contactinformatie hebt bezorgd en het daartoe voorziene vakje heeft aangekruist, of
  2. indien u Schoonenberg uw contactinformatie hebt bezorgd doordat u onze producten hebt gekocht (en uw contactinformatie zal dan enkel gebruikt worden voor marketing-boodschappen betreffende producten of diensten die gelijkaardig zijn aan of verbonden zijn met de producten die u al gekocht hebt). Wij zullen u in dat kader altijd een ook opt-out bieden voor marketing e-mails.

In iedere marketingemail bieden wij u de gelegenheid om u af te melden voor deze e-mails. Dit geldt niet voor zogenaamde servicemails. Daaronder vallen afspraakbevestigingen en niet-commerciële productinformatie (bijvoorbeeld een terugroepactie).

Bewaartermijnen

Uw informatie in het relatie- / klantenbestand bewaart Schoonenberg minimaal 15 jaar op basis van de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO), te rekenen vanaf het moment dat de behandeling of begeleiding is afgerond. Als u dat wilt, bewaren we uw gegevens natuurlijk langer.

Uw Rechten

In het verlengde van het voorgaande, wijzen wij u er op dat u recht heeft op verzet tegen gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing en gerelateerde profilering. Dit geldt dus niet alleen voor e-mail, maar ook voor andere vormen van direct marketing zoals papieren post en telefoon.

Daarnaast heeft u recht op inzage in onze verwerking van uw persoonsgegevens en als daar aanleiding toe is, op rectificatie of wissing van persoonsgegevens of beperking van de verwerking. Ook heeft u recht op overdracht van de persoonsgegevens die we verwerken op basis van uw toestemming of een overeenkomst met u.

Indien u van bovenstaande rechten gebruik wilt maken, gelieve contact met ons op te nemen via onderstaande contactgegevens. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, zie daarvoor www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Verstrekking van persoonsgegevens

Schoonenberg kan uw persoonsgegevens delen met haar verbonden ondernemingen, derde dienstverleners, met inbegrip van verwerkers, zorgverzekeraars en commerciële partners die Schoonenberg inschakelt in het kader van haar bedrijfsvoering.

Schoonenberg zal uw persoonsgegevens en indien vereist gezondheidsgegevens, vrijgeven aan derden, zoals Audiologische Centra, KNO-artsen en zorgverzekeraars, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Schoonenberg zal persoonsgegevens ook kunnen verstrekken indien zij, naar eigen goeddunken, van mening is dat dit nodig is om onwettige of schadelijke handelingen te vermijden of te beperken.

Een van onze dienstverleners bevindt zich in India, waardoor wij persoonsgegevens doorgeven buiten de Europese Unie. De bescherming van de betreffende persoonsgegevens bij deze partij is gewaarborgd door een door de Europese Commissie goedgekeurde (model)overeenkomst voor gegevensdoorgifte.

Links

Deze website van Schoonenberg kan links naar andere websites bevatten die niet gedekt zijn door dit Privacy statement. Wij hebben geen invloed op de verwerking van persoonsgegevens via dergelijke websites van andere partijen. Wij verwijzen u naar de privacyinformatie van de verantwoordelijke partij op een dergelijke website.

Contact

Schoonenberg Hoorcomfort B.V.
Noordhoevelaan 66
3319 CH Dordrecht
0900-600 7008 (uitsluitend uw gebruikelijke belkosten)
Klantcontact contactformulier

Onze functionaris gegevensbescherming kunt u bereiken met gebruikmaking van bovenstaande contactgegevens, t.a.v. functionaris gegevensbescherming.